Privacyverklaring

Deze privacyverklaring bevat informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens via de website info@rika-traprenovatie.nl. RiKa Traprenovatie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Voor RiKa Traprenovatie is de bescherming van uw persoonsgegevens van groot belang. Wij begrijpen dat u uw persoonlijke informatie en privacy wilt beschermen. Wij zullen uw persoonsgegevens altijd verwerken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verklaring geeft aan op welke wijze en voor welke doeleinden wij uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken.

Contactgegevens van RiKa Traprenovatie:

RiKa Traprenovatie
Elvis Presleystraat 31
1311 HL Almere
Nederland

E-mail: info@rika-traprenovatie.nl
Telefoon: +31 (0)6 42128978
KVK-nummer: 39084835

Uw persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden verwerken dan in deze privacyverklaring is aangegeven. Daarnaast wordt uw persoonlijke informatie niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor deze doeleinden, tenzij een wettelijke bepaling ons tot anders verplicht.

Wijzig cookievoorkeuren

Informatie aanvragen: Op onze website kunt u contact met ons opnemen met behulp van een contactformulier. Wij vragen hierbij uw naam, e-mail en telefoonnummer. Deze gegevens gebruiken wij om vervolgens contact met u op te nemen. Deze gegevens worden maximaal 1 jaar bewaard.

Traprenovatie

Indien u aangeeft interesse te hebben in een traprenovatie door RiKa Traprenovatie, vragen wij u om uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres, voor zover u deze nog niet heeft verstrekt bij het aanvragen van informatie via ons contactformulier. Deze gegevens zijn nodig om bij u thuis de mogelijkheden te bespreken, u te voorzien van advies op maat, een passende offerte te verstrekken en om vervolgens uw trap daadwerkelijk te renoveren. In verband met onze garantie bewaren wij de noodzakelijke klantgegevens gedurende de garantietermijn van 12 jaar na plaatsing van uw trap.

Beoordelingen en recensies

Indien u uw trap heeft laten renoveren door RiKa Traprenovatie, kunnen wij u een uitnodiging sturen voor het geven van een beoordeling van onze dienstverlening en producten, waarvoor wij uw naam en e-mailadres gebruiken. Het geven van een beoordeling is niet verplicht.

Toestemming en rechten

Wij zullen uw voorafgaande toestemming vragen voor het verwerken van uw persoonlijke informatie, tenzij de gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst, wij dit wettelijk verplicht zijn of indien wij hiertoe een gerechtvaardigd belang hebben. Indien u uw toestemming heeft gegeven voor de verwerking, heeft u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken. De verwerking die enkel was gebaseerd op uw toestemming zal dan worden gestaakt. De intrekking van uw toestemming laat echter de rechtmatigheid van de verwerking op basis van deze toestemming vóór de intrekking daarvan of op basis van een gerechtvaardigd belang onverlet.

Uw rechten

Omdat wij uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken, heeft u het recht om ons te verzoeken om inzage van, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. U heeft daarnaast het recht om onze verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of hiertegen bezwaar te maken. U kunt ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens aan u over te dragen.

U heeft het recht om:

  1. Uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, inzage te verkrijgen in deze persoonsgegevens en andere informatie hierover.
  2. Rectificatie van onjuiste persoonsgegevens of aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen.
  3. Uw persoonsgegevens te laten verwijderen, indien de gegevens niet langer noodzakelijk zijn, u uw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking, u – terecht – bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, en/of indien uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt.
  4. De verwerking te beperken, indien niet zeker is of uw persoonsgegevens juist zijn, uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn voor RiKa Traprenovatie maar u deze nodig heeft voor een rechtsvordering, en/of indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en dit bezwaar wordt nog beoordeeld.
  5. Uw persoonsgegevens in een gestructureerde en elektronische vorm te verkrijgen en om deze – eventueel rechtstreeks – aan een andere partij over te dragen.

Binnen maximaal één maand zult u een reactie op uw verzoek ontvangen. Mocht u het niet eens zijn met de inhoud van deze reactie, de afwijzing van uw verzoek of de verwerking van uw gegevens door RiKa Traprenovatie anderszins, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van uw gegevens

Wij zullen passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie wordt verwerkt in lijn met de geldende wet- en regelgeving, en beschermd is tegen ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking, verlies, vernietiging of beschadiging.

Overige

RiKa Traprenovatie behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen zonder nadere aankondiging. De laatste update dateert van juni 2018. Wij zullen uw persoonlijke gegevens altijd verwerken in lijn met de privacyverklaring ten tijde van het verzamelen van uw gegevens. Het verdient aanbeveling om regelmatig na te gaan of deze privacyverklaring is gewijzigd. Voor vragen over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens door RiKa Traprenovatie kunt u contact met ons opnemen via info@rika-traprenovatie.nl